Idén is várjuk az SZJA 1%-ot alapítványunk részére VIVIT Alapítvány 18021468-1-42! ♥  9. évfolyamra felvettek névsora a Tagintézményünk menüben! ♥

Alapelveink, értékeink

Alapelveink

A gyerekkor az élet bármely szakaszával egyenrangú, élményvilága azonban a felnőttkor szempontjából meghatározó. Iskolánkban diákjainknak örömteli, színes, kiegyensúlyozott életet szeretnénk biztosítani, ezért szerető gondoskodással vesszük őket körül, érzelmi és szociális biztonságot nyújtunk nekik. A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő célok és módszerek alapján tervezzük meg a tevékenységeiket. Célunk a ránk bízott gyermekek képességeinek teljes körű kibontakoztatása, ismereteik bővítése, személyiségük pozitív alakítása. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink differenciált fejlesztést kapjanak, az osztályközösségben segítő, biztonságot nyújtó légkör vegye őket körül.

Az iskolába lépéstől nyomon követjük a gyermekek tudásának alakulását, mert úgy gondoljuk, mindenkinek van tehetsége valamihez, és feladatunk, a tehetség felismerése, kibontakozása.

Kiemelt célunknak tartjuk az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák megalapozását. Együttműködő pedagógusközösségünk képes arra, hogy a gyerekekből önálló, motiváltan tanuló diákokat neveljen, és ehhez megfelelő módszereket és eljárásokat használjon.

Céljaink megvalósításában együttműködünk a szülői házzal. Tiszteletben tartjuk a gyermekeiket ránk bízó családok értékrendjét és kulturális szokásait. Fontos az iskolánkba járó diákok szociális helyzetéből adódó hátrányainak kompenzációja is.

A pedagógiai folyamat minden kapcsolatrendszerében (diák – diák, tanár – diák, tanár-szülő, tanár – tanár) jelen van a tolerancia, a szolidaritás és az együttműködés, mint alapelv.

 

Értékeink

Iskolánkban a gyerek teljes személyiségét tiszteletben tartjuk, kiindulási alapnak tekintjük otthonról hozott tudását, tapasztalatait a világról. Változatos lehetőségeket biztosítunk számára a különböző képességek kibontakoztatására.

Fontosnak tarjuk a tanári személyiséget, a tanári szabadságot, önállóságot. (Ezért választottuk mottónknak: “Emberré csak ember által lesz az ember.”) Pedagógiai munkánk fontos értéke a közösség. Minden személyiség fontos, figyelünk arra, hogy egy gyerek se veszélyeztethesse a többiek egészséges fejlődését, a közösség pedig védőn vegye körül az egyént.

Értéknek tartjuk nemzeti kultúránk és az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású eredményeinek ismeretén alapuló, mindig megújulni képes tudást. Erre az értékre alapozva munkánk középpontjában az élethosszig tartó tanulás képességének megalapozása áll. Törekszünk arra, hogy a gyerekek értéknek tartsák, becsüljék a tudást, és érdeklődéssel, aktívan forduljanak a világban zajló események felé.

 

Céljaink

Lelkileg, testileg egészséges gyerekek nevelése. A pedagógusaink segítik a diákjainkat abban, hogy felismerjék saját értékeiket, önbizalomra tegyenek szert, énképük megfelelően fejlődjön. A közösségek kialakulásához elengedhetetlen a kooperációs készségek fejlesztése. Munkánk fontos eleme a kommunikációs készségek fejlesztése: a kudarcmentes írás- és olvasástanulástól az írásbeli és szóbeli kifejező készség kifejlődéséig. A tanulási folyamataink képessé teszik a gyermekeket az élethosszig tartó tanulásra. Egész tevékenységünket, tantárgyi rendszerünket meghatározza a problémamegoldó képesség, a pozitív gondolkodás fejlesztése. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek alkotó módon, kreatívan tudják kezelni a problémákat.

» Bővebben

 

Oktató-nevelő munka

Alsó tagozat

Az iskolába belépő gyerekek jellemzője a játékosság, de igényük van a rendszeres foglalkozásra is. Alapvető életkori sajátosságuk az utánzás, és szívesen dolgoznak együtt tanítójukkal. A világot mozgás, tapasztalatok szerzése, vagyis cselekvés során ismerik meg. Ennek az igénynek a kielégítését szolgálja a dráma- és tánctanítás, és a tanórákon alkalmazott szituációs- és dramatikus játékok is.

Felső tagozat

Nevelési és oktatási feladatainkat meghatározza a tanulók kulturális helyzete, mentális és intellektuális állapota. A tanítás során kiindulási alapnak tekintjük a gyerek hozott tudását, tapasztalatait, értékrendjét.

Fontos a kommunikáció központú magyartanítás, a drámajáték minél többféle órán való alkalmazása és az érzelem gazdag művészeti nevelés. A különféle művészi kifejezésformák jó lehetőséget biztosítanak pedagógiai céljaink megvalósításához.

A természettudományos tárgyak és a matematikatanítás középpontjába a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését állítjuk. Ez határozza meg az órai tevékenységet, hiszen nem tudományokat, hanem gyereket tanítunk.

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt feladatok:

 • A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
 • Létrehozni, működtetni kell a közösségen belül a kölcsönhatások, a közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét.
 • Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.

» Bővebben

 

Tehetséggondozás, képességfejlesztés

A tehetség és a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:

 • az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
 • a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;
 • egyéni foglalkozások;
 • képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;
 • iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);
 • az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata;
 • a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
 • iskolai sportkör, szakkörök;
 • a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok);
 • szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).

» Bővebben

 

Budapesti Énekes Iskola

A Budapesti Énekes Iskola a schola cantorum, avagy katedrális iskola néven ismert, legősibb európai oktatási szisztéma és iskolatípus magyarországi megvalósítása.

Céljai és módszere tekintetében a nyugat-európai katedrális iskolákhoz hasonló, ám emellett természetesen a magyar ismeretanyag és zenei kultúra átadását célozza meg a Kodály Zoltán– Ádám Jenő által megalapozott zeneoktatási módszer és a középkori schola hagyomány szintézisét alkalmazva. Az énekes iskola célja az, hogy már kisgyerekkorban bevezesse tanulóit az “ars musica” ízlés- és emberformáló tudományába.

» Bővebben

 

Néptáncos osztályok

A 2010/11-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben építettük ki a néptánc oktatást, amely megalapozza a Deák Néptánc Együttest.

Ezekben az osztályokban heti 2 alkalommal van néptánc oktatás, melyhez önkéntesen választható, heti egy szakköri foglalkozás is tartozik. A tematikus felépítésű munka eredményeként táncosaink évente, évfolyamonként egy koreográfiát, biztos tánctudással képesek elsajátítani. A koordinált, ritmikus mozgás az eredményes tanulás alapja. A tánc a legegészségesebb, és legkevésbé fárasztó mozgásformák közé tartozik, aktivizálja a boldogság hormonokat, és kitűnő lehetőség a testi-lelki harmóniára való képesség kialakítására partnerünkkel.

» Bővebben

 

Hagyományaink

 • Mikulás-járás
 • Luca-nap
 • Karácsonyi koncert
 • Osztály karácsonyok
 • Karácsonyi és Húsvéti vásárok
 • Alapítványi bál
 • Farsang
 • Játszóház évszakonként
 • Mestermunka
  Föld Napja
 • Tanévzáró ünnepély, ballagás
 • “Jó tanuló, jó sportoló” díj
 • VIP-kirándulás

» Bővebben

 

Iskolánkat segítő alapítványunk

A VIVIT Alapítványt 1992-ben – amikor a Deák téri Általános Iskola az V. ker. Sütő utcai épületből a VIII. kerületbe költözött – az iskola hat lelkes, fiatal pedagógusa alapította.

Az Alapítvány célja az iskola oktató-nevelő munka technikai és szellemi feltételeinek javítása. Az iskolában tanuló diákok támogatása, hogy anyagi okok miatt senki se maradjon le a különböző önköltséges programokról.

» Bővebben

 

Főbb események 2008-tól

2008 nyarán a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő Testületének döntése alapján iskolánk a II. János Pál pápa tér 4. szám alatti nagyobb iskolaépületbe költözött, ahol két tornaterem és egy korszerű sportudvar áll rendelkezésünkre.
A költözéskor az iskola épületét – a Deák Diák szükségletei szerint – felújították, átalakították közel 25 millió forint értékben.

2009-ben az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében, a KEOP 5.3.0 pályázat iskolánkra jutó 90 millió forint Európai Úniós támogatásából kicserélték az épület minden ablakát, új, korszerű fa nyílászárókra.

» Bővebben

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42